Szukaj w serwisie

Kategorie:

Temat na czasie | Wydarzenia | Nowoci rynkowe | Prawo | Finanse

Tutaj jeste: Aktualnoci / Finanse

Unijne dotacje na nowe technologie

kategoria: Finanse

Projekty inwestycyjne, które pozwol przedsibiorcom wdroy tzw. Najlepsze Dostpne Techniki, a przez to dostosowa si do wymogów dyrektywy 96/61/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania i kontroli zanieczyszcze (IPPC), mog otrzyma dofinansowanie w ramach dziaania 4.3 PO Infrastruktura i rodowisko.

Najlepsze Dostpne Techniki (ang. Best Available Techniques) zapobiegaj zanieczyszczeniom lub je minimalizuj, pozwalaj na efektywne zastosowanie i s uzasadnione ekonomicznie. BAT nie wskazuje rodzaju urzdzenia czy te konkretnej technologii, lecz zgodnie z dyrektyw IPPC suy ustaleniu granicznych wielkoci emisji dla wikszych zakadów przemysowych w Unii Europejskiej. Limity emisyjne okrelane na podstawie BAT musz bra pod uwag techniczn charakterystyk instalacji, jej lokalizacj geograficzn i lokalne warunki rodowiskowe. Najlepsze Dostpne Techniki charakteryzuj si zaawansowanym poziomem technologii i najwyszym stopniem rozwoju dziaalnoci, efektywnoci (z uwzgldnieniem warunków technicznych i ekonomicznych oraz rachunku kosztów inwestycyjnych i korzyci dla rodowiska), moliwoci praktycznego zastosowania.

Jak byo, jak jest

Zanieczyszczeniom mona zapobiega poprzez stosowanie surowców i produktów przyjaznych rodowisku (podlegajcych wtórnemu wykorzystaniu, o dugim okresie ycia itp.), efektywne wykorzystanie zasobów, minimalizacj iloci odpadów, ich recycling i wtórne wykorzystanie. W przemyle negatywnego wpywu na rodowisko nie mona unikn cakowicie, dlatego obok wdraania technologii sucych zmniejszeniu zapotrzebowania na energi, wod oraz surowce, konieczne jest ograniczanie emisji zanieczyszcze poprzez inwestycje w takie urzdzenia jak elektrofiltry, instalacje odpylania i odsiarczania.

W okresie 2004 – 2006 proekologiczne projekty przedsibiorców otrzymyway dofinansowanie przede wszystkim w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjnoci Przedsibiorstw, dziaanie 2.4 ,,Wsparcie dla przedsiwzi w zakresie dostosowania przedsibiorstw do wymogów ochrony rodowiska’’. Najwicej firm ubiegao o dofinansowanie z poddziaania 2.4.1 ,,Wsparcie dla przedsibiorstw w zakresie przeprowadzenia inwestycji koniecznych do uzyskania pozwolenia zintegrowanego’’ – w piciu rundach zostao zoonych 159 wniosków.

Mimo, i Infrastruktura i rodowisko nie jest kontynuacj SPO WKP, to porównujc IV Priorytet Programu Infrastruktura i rodowisko i wspomniane dziaanie 2.4 SPO WKP, analogie nasuwaj si same – dotyczy to na przykad typów projektów. W dziaaniu 4.3 PO Ii s to, niemale identyczne, jak w poddziaaniu 2.4.1 SPO WKP, zmiany technologii suce eliminowaniu szkodliwych oddziaywa i uciliwoci poprzez zapobieganie i ograniczanie adunku zanieczyszcze do rodowiska, zmiany technologii suce zmniejszeniu zapotrzebowania na energi, wod oraz surowce, ze szczególnym uwzgldnieniem wtórnego wykorzystania ciepa odpadowego oraz eliminacji wytwarzania odpadów, zmiany technologii ukierunkowane na ograniczenie wielkoci emisji niektórych substancji i zuycia energii do poziomu okrelonego w przepisach krajowych i wspólnotowych oraz w dokumentach referencyjnych BAT, inwestycje w urzdzenia ograniczajce emisje do rodowiska (tzw. urzdzenia „koca rury”), których zastosowanie jest niezbdne dla spenienia zaostrzajcych si standardów emisyjnych lub granicznych wielkoci emisji, inwestycje w celu spenienia wymogów pozwolenia zintegrowanego.


powrt

 

Dodaj komentarz:

Dodaj swj komentarz
Autor komentarza:
Tre komentarza:
Kod:
Wpisz kod:
Akceptuj regulamin

Wasze komentarze:

Aktualnie brak komentarzy

Szukaj:
 
 
 

Zobacz rwnie:
PROJEKT I WYKONANIE: www.themedia.pl  
GWNA / O NAS / FORUM / REKLAMA / POLITYKA PRYWATNOCI / KONTAKT
Copyright © 2010 by www.oDachach.pl Wszelkie prawa zastrzeone