Szukaj w serwisie

  • Polityka prywatnoci

EURO MTG (waciciel portalu) zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatnoci. Kadego klienta EURO MTG i uytkownika serwisów oraz czasopism nalecych do EURO MTG obowizuje aktualna Polityka Prywatnoci znajdujca si na stronie http://www.oDachach.pl/polityka.html

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpywaj na podstawow zasad: EURO MTG nie sprzedaje i nie udostpnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów/ uytkowników swoich serwisów i czasopism.

Jeli nie zgadzasz si z Polityk Prywatnoci, prosz nie odwiedza serwisów, nie prenumerowa czasopism nalecych do EURO MTG oraz nie nabywa produktów i usug oferowanych przez EURO MTG.

Dane Osobowe
W czasie korzystania z serwisów nalecych do EURO MTG moesz zosta poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypenienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które bdziesz proszony, to w wikszoci przypadków imi, nazwisko, adres e-mail i/lub telefon kontaktowy. W przypadku formularzy zamówie bdziesz proszony o podanie penych danych osobowych.

Wymagamy tylko tych danych, które s niezbdne do dziaania serwisu i realizacji zamówie. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynno, któr te dane dotyczyy.

Subskrypcja bezpatnych czasopism
Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpatnych czasopism nalecych do EURO MTG wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego imienia i adresu e-mail. Pola te s obowizkowe.

Uzyskane w ten sposób dane s dodawane do listy mailingowej e-zinu. Adres e-mail jest niezbdny do tego, aby mona byo wysa danemu czytelnikowi numer czasopisma. Imi pozwala EURO MTG zwraca si do czytelników po imieniu.

Zamawianie usug i produktów
Zamawianie usug i produktów oferowanych przez EURO MTG wymaga podania w odpowiednim formularzu peniejszych danych adresowych. Pola obowizkowe s oznaczone.

Niezapowiedziane Wiadomoci
EURO MTG zastrzega sobie prawo do wysyania niezapowiedzianych wiadomoci osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziy si z Polityk Prywatnoci.

Pod pojciem niezapowiedzianych wiadomoci EURO MTG rozumie informacje odnoszce si bezporednio do jego serwisów, czasopism, usug i produktów (np. zmiany, wewntrzne promocje), niekomercyjne listy (np. yczenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne, których rozsyka zostaa opacona przez klientów EURO MTG.

Podmioty zlecajce komercyjne mailingi nie maj wgldu w dane kontaktowe osób znajdujcych si na listach adresowych EURO MTG.

Informacje komercyjne s filtrowane w stopniu w jakim jest to moliwe, ograniczana jest ich objto i wysyane s sporadycznie.

Jawne Dane Osobowe
Dane osobowe podane na serwisach nalecych do EURO MTG przy okazji wysyania komentarzy do artykuów, odpowiedzi na forum itp. s dostpne dla wszystkich odwiedzajcych strony zawierajce te dane. EURO MTG nie ma moliwoci zabezpieczenia Was przed osobami prywatnymi lub firmami, które te dane wykorzystaj do przesania Wam nieokrelonych informacji. Dlatego dane te nie podlegaj Polityce Prywatnoci.

Inne formularze
Formularze znajdujce si gocinnie na serwisach nalecych do EURO MTG i dotyczce usug, produktów, serwisów i czasopism nieobsugiwanych przez MBC nie podlegaj Polityce Prywatnoci.

Polityka Cookies (Ciasteczka)
1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny adnych informacji, z wyjtkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka") stanowi dane informatyczne, w szczególnoci pliki tekstowe, które przechowywane s w urzdzeniu kocowym Uytkownika Serwisu i przeznaczone s do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawieraj nazw strony internetowej, z której pochodz, czas przechowywania ich na urzdzeniu kocowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczajcym na urzdzeniu kocowym Uytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskujcym do nich dostp jest operator Serwisu z siedzib pod adresem al. Stanów Zjednoczonych 51, 04-028 Warszawa.

4. Pliki cookies wykorzystywane s w celu:

a) dostosowania zawartoci stron internetowych Serwisu do preferencji Uytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególnoci pliki te pozwalaj rozpozna urzdzenie Uytkownika Serwisu internetowego i odpowiednio wywietli stron internetow, dostosowan do jego indywidualnych potrzeb;

b) tworzenia statystyk, które pomagaj zrozumie, w jaki sposób Uytkownicy Serwisu korzystaj ze stron internetowych, co umoliwia ulepszanie ich struktury i zawartoci;

c) utrzymanie sesji Uytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dziki której Uytkownik nie musi na kadej podstronie Serwisu ponownie wpisywa loginu i hasa;

d) dostarczania uytkownikom treci reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowa.

5. W ramach Serwisu stosowane s dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne" (session cookies) oraz „stae" (persistent cookies). Cookies „sesyjne" s plikami tymczasowymi, które przechowywane s w urzdzeniu kocowym Uytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyczenia oprogramowania (przegldarki internetowej). „Stae" pliki cookies przechowywane s w urzdzeniu kocowym Uytkownika przez czas okrelony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunicia przez Uytkownika.

6. W ramach Serwisu stosowane s nastpujce rodzaje plików cookies:

a) „niezbdne" pliki cookies, umoliwiajce korzystanie z usug dostpnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniajce pliki cookies wykorzystywane do usug wymagajcych uwierzytelniania w ramach Serwisu;

b) pliki cookies suce do zapewnienia bezpieczestwa, np. wykorzystywane do wykrywania naduy w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

c) „wydajnociowe" pliki cookies, umoliwiajce zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;

d) „funkcjonalne" pliki cookies, umoliwiajce „zapamitanie" wybranych przez Uytkownika ustawie i personalizacj interfejsu Uytkownika, np. w zakresie wybranego jzyka lub regionu, z którego pochodzi Uytkownik, rozmiaru czcionki, wygldu strony internetowej itp.;

e) „reklamowe" pliki cookies, umoliwiajce dostarczanie Uytkownikom treci reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowa.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie suce do przegldania stron internetowych (przegldarka internetowa) domylnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urzdzeniu kocowym Uytkownika. Uytkownicy Serwisu mog dokona w kadym czasie zmiany ustawie dotyczcych plików cookies. Ustawienia te mog zosta zmienione w szczególnoci w taki sposób, aby blokowa automatyczn obsug plików cookies w ustawieniach przegldarki internetowej bd informowa o ich kadorazowym zamieszczeniu w urzdzeniu Uytkownika Serwisu. Szczegóowe informacje o moliwoci i sposobach obsugi plików cookies dostpne s w ustawieniach oprogramowania (przegldarki internetowej).

8. Niedokonanie zmiany ustawie w zakresie cookies oznacza, e bd one zamieszczone w urzdzeniu kocowym uytkownika, a tym samym bdziemy przechowywa informacje w urzdzeniu kocowym uytkownika i uzyskiwa dostp do tych informacji.

9. Operator Serwisu informuje, e ograniczenia stosowania plików cookies mog wpyn na niektóre funkcjonalnoci dostpne na stronach internetowych Serwisu.

10. Pliki cookies zamieszczane w urzdzeniu kocowym Uytkownika Serwisu i wykorzystywane mog by równie przez wspópracujcych z operatorem Serwisu reklamodawców, firmy badawcze, dostawców aplikacji multimedialnych oraz innych partnerów operatora Serwisu.

11. Wicej informacji na temat plików cookies dostpnych jest pod adresem http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=nqM1_D1G-RY lub w sekcji „Pomoc" w menu przegldarki internetowej.

Partnerzy
Polityka Prywatnoci nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane s w serwisach i czasopismach nalecych do EURO MTG.

W przypadku pyta prosz pisa: prywatnosc@euromtg.pl

Wyczenie Odpowiedzialnoci
Stworzylimy serwisy internetowe dla rolników i agrobiznesu, aby pomaga czytelnikom osign sukces w agrobiznesie. Mimo, e prezentujemy praktyczne rozwizania, to nie s one jednakowo skuteczne dla wszystkich. Nie powinno si bezwarunkowo korzysta z wszystkiego, co dajemy. Porady, które udostpniamy powinny by szczegóowo analizowane, porównywane z wasnym przypadkiem, ewentualnie konfrontowane z innymi podobnymi publikacjami i dopiero, gdy bd one przedstawiay si jako odpowiednie w danym przypadku, wprowadzane w ycie.

Opinie wyraone przez spoeczno na forum, w komentarzach lub w inny sposób nie zawsze s zgodne z opiniami EURO MTG.

Nasze serwisy i czasopisma oraz ich redakcje nie bior na siebie odpowiedzialnoci za zamieszczone reklamy. Kupujcy powinien by ostrony odpowiadajc na reklam, bd wysyajc pienidze. Wprawdzie przykadam spor wag do tego, aby reklamodawcy, którzy publikuj w nich swoje reklamy byli wiarygodni, ale EURO MTG nie moe odpowiada za ich czyny. Dane adresowe jak i szczegóy oferty kadego reklamodawcy mona uzna za pewne tylko w momencie publikacji.

 

EURO MTG THE BUSSINES GROUP TO:

Zobacz rwnie:
PROJEKT I WYKONANIE: www.themedia.pl  
GWNA / O NAS / FORUM / REKLAMA / POLITYKA PRYWATNOCI / KONTAKT
Copyright © 2010 by www.oDachach.pl Wszelkie prawa zastrzeone