Szukaj w serwisie

Kategorie:

Rodzaje | Wiba | Dach paski i zielony | Dach skony | Okna dachowe | Kolektory soneczne | Narzdzia | Kominy | Ocieplenie i izolacja | Wentylacja | Akcesoria dachowe i obrbki blacharskie

Tutaj jeste: ABC dachu / Wiba

System prefabrykacji drewnianych konstrukcji dachowych

kategoria: Wiba

Prefabrykacja wiby dachowej z zastosowaniem pytek kolczastych w cigu ostatnich 30-tu lat staa si dominujc metod jak wznosi si dachy w USA, Australii, Europie Zach. i Pn. Technologi zapocztkowa w USA, w 1952 roku A. Carrol Sandford opracowujc nowego typu cznik - jednostronn pytk kolczast. W 1961 zostay wydane pierwsze amerykaskie normy dotyczce jej stosowania. W pocztkach lat 60-tych system dociera do Europy. Pierwsze konstrukcje, z uyciem pytek importowanych z USA, powstaj w Szwajcarii i Norwegii. Ronie liczba producentów wizarów i w 1976 powstaj pierwsze europejskie zakady pytek kolczastych - w Wielkiej Brytanii, Szwecji i Norwegii.

System od lat 70-tych zdobywa sobie coraz wiksz popularno w budownictwie np. w Szwecji w 1970 r. w tej technologii wykonano zaledwie 1% wib, w 1980 - ju 40% a obecnie 99%. W Europie rodkowej system najszybciej przyj si w Czechach, gdzie jego udzia w rynku wynosi obecnie 55%.

System prefabrykacji pozwala produkowa cay szereg typów wizarów. Najczciej spotyka si kilkanacie podstawowych rodzajów lecz ich ksztat jest praktycznie dowolny.

 • Zalety systemu:
 • Stosowanie prefabrykacji drewnianej konstrukcji dachowej obnia koszty budowy!
 • Prosty system eliminuje konieczno podzlecania wykonywania dachów specjalistycznym firmom (mona naby wizary do samodzielnego montau lub zrobi to ich producent).
 • Due oszczdnoci przynosi stosowanie dolnego pasa jako konstrukcji stropu (zarówno w konstrukcjach poddaszy uytkowych jak i nieuytkowych) przez co usuwa si kosztowny strop betonowy.
 • Ta eliminacja stropu (typu Filigran czy Teriva) na etapie projektu "odcia" konstrukcj i pozwala zaoszczdzi dodatkowo poprzez zastosowanie lejszych cian i fundamentów.
 • Zmniejsza si zakres robót montaowych na obiekcie - znacznie przyspiesza si czas budowy.
 • Istnieje moliwo budowy dachu w zimie a poprzez to wyduenia sezonu budowlanego.
 • Wspópraca zakadu z projektantem na etapie projektowania moe obniy koszty projektu gdy konstruktor okrela na rysunkach tylko geometri obrysu wizara i warunki obcieniowe. Obliczenia statyczne, dokumentacj techniczn i produkcyjn wykonuje ju zakad wizarów.
 • Inwestor zna ostateczny koszt wiby ju w fazie projektowania (przy wykonaniu tradycyjnym przez cieli, mamy wówczas lepszy lub gorszy szacunek i w kocowym rozrachunku koszt staje si wypadkow wielu skadników takich jak: koszt tarcicy, jej transport, odpady, robocizna cieli, okucia ciesielskie, materiay impregnujce itp.).
 • Poniewa program komputerowy optymalizuje zuycie tarcicy, wystpuj znaczne jej oszczdnoci w stosunku do klasycznych konstrukcji (20-40% mniej), co pozwala zakadowi prefabrykacji zaoferowa nisz cen.
 • Moliwo dostarczenia konstrukcji dokadnie przed montaem, przy mniejszym ryzyku jej rozkradzenia ni ma to miejsce w przypadku tarcicy luzem.
 • Moliwo tworzenia znacznych rozpitoci dwigarów (do 30 m przy elementach prostych i do 40 m w elementach ukowych), przez co lite drewno zastpuje znacznie drosze materiay jak stal, elazobeton czy drewno klejone.
 • System prefabrykacji gwarantuje jako konstrukcji dachowych
 • Szybkie wznoszenie dachu z prefabrykatów redukuje zawilgocenie budynku,
 • System wytwarzania w zakadzie produkcyjnym zapewnia wysok precyzj wykonania,
 • Prefabrykowane wizary charakteryzuj si zwikszon nonoci w stosunku do wizarów budowanych metodami tradycyjnymi (zbijanych lub skrcanych rubami),
 • Wiksze moliwoci uzyskania równej paszczyzny dachu uatwia monta pokrycia i pozwala na jego dokadne wykonanie (system jest rekomendowany przez Polskie Stowarzyszenie Dekarzy),
 • Ukadanie wizara przed sprasowaniem w specjalistycznych szablonach zapewnia dokadne i mocne poczenia oraz powtarzalno wymiarów.

Konstukcja jest oparta na bardzo precyzyjnych obliczeniach inynieryjnych. Zakadaj one znaczny margines bezpieczestwa dla wytrzymaoci tarcicy i pytek.

Proces technologiczny wymusza stosowanie wysokiej jakoci tarcicy (jest stosowane wycznie drewno o waciwej wilgotnoci. Nie ma ryzyka czsto spotykanego pkania pyt kartonowo-gipsowych wywoanego wysychaniem mokrego drewna (skraca si ono rednio o 1% na kade 4% utraty wilgotnoci).

Program generuje dokumentacj technologiczn, std te eliminuje si ryzyko bdu ludzkiego w przygotowaniu produkcji oraz zmniejsza ryzyko pomyki pracowników produkcyjnych.

System prefabrykacji daje projektantom swobod w projektowaniu.

Istnieje moliwo dowolnego zagospodarowania przestrzeni na poddaszu, gdy wizary nie potrzebuj supów podporowych,

Mona swobodnie dopasowywa poacie dachowe do lica muru budynku, zwaszcza przy nadbudowach ju istniejcych obiektów,

Wizary w zasadzie nie potrzebuj podpór pomidzy zewntrznymi cianami co pozwala na cakowit dowolno ustawiania cian wewntrznych. Fundamenty wewntrzne nie s niezbdne. ciany dziaowe mog by budowane w konstrukcji lekkiej i istnieje moliwo ich póniejszego przestawiania bez wikszych zmian konstrukcyjnych.


powrt

 

Dodaj komentarz:

Autor komentarza:
Tre komentarza:
Kod:
Wpisz kod:
Akceptuj regulamin

Wasze komentarze:

Aktualnie brak komentarzy

Szukaj:
JESTE ZAINTERESOWANY - Zӯ ZAPYTANIE OFERTOWE.
 • FORMULARZ KONTAKTOWY / ZAPYTANIE OFERTOWE
Imi i nazwisko:
Telefon:
E-mail:
Tre zapytania:
Kod:
Wpisz kod:

 
 
 
 
 

Zobacz rwnie:
PROJEKT I WYKONANIE: www.themedia.pl  
GWNA / O NAS / FORUM / REKLAMA / POLITYKA PRYWATNOCI / KONTAKT
Copyright © 2010 by www.oDachach.pl Wszelkie prawa zastrzeone