Szukaj w serwisie

Kategorie:

Wybr dachu | Remont i konserwacja dachu | Dobr pokrycia | Ile kosztuje dach | Praktyczny przewodnik

Remont dachu - czy potrzebne jest pozwolenie?

Remont dachu - czy potrzebne jest pozwolenie?
Remont dachu - czy potrzebne jest pozwolenie? [fot.: Braas]

Wykonujc jakiekolwiek prace budowlane podlegamy prawu budowlanemu. Jego przepisy reguluj tu wszelkie kwestie. Warto wic zanim przystpimy do walki z poszyciem dachu, dowiedzie si, które kwestie wymagaj spenienia okrelonych formalnoci, a które nie.

Jeeli zamierzamy jedynie zakonserwowa pokrycie dachu, czyli dajmy na to, zaj si zniwelowaniem drobnych przecieków, wówczas nie musimy uzgadnia tego z urzdem i spenia adnych formalnoci. Z kolei jakikolwiek ju jego remont kategorycznie podlega kontroli urzdniczej.

Remontujesz dach, koniecznie zgo to w starostwie

Wymogi prawa budowlanego narzucaj konieczno oceny stanu technicznego konstrukcji nonej dachu przez rzeczoznawc budowlanego, przed przystpieniem do wymiany jego pokrycia. Sam remont jestemy zobligowani zgosi w starostwie lub urzdzie miasta na prawach powiatu najpóniej 30 dni przed rozpoczciem prac.

  • Okrelamy tu dokadnie zakres, rodzaj, a take sposób wykonania robót, a take podajemy termin ich rozpoczcia. Aby formalnoci stao si za do musimy pochwali si owiadczeniem o prawie do dysponowania nieruchomoci na cele budowlane – mówi Bogdan Kalinowski, finalista programu Superdekarz.

zdjecie
Prace na dachu [fot.: Braas]
Kwestii formalnych nie musimy si obawia. Jeeli le co wypenimy, bd nasz formularz bdzie zawiera jakie braki, urzd zobowie nas do uzupenienia brakujcych informacji. Co wane, jeeli minie 30 dni od daty dorczenie do waciwego organu i ten nie wniesie w drodze decyzji, sprzeciwu, moemy rozpocz prace budowlane. Mamy jednak na to nie wicej ni dwa lata liczc od daty, jak podalimy za termin rozpoczcia.

Kiedy urzd si sprzeciwia?

W przypadku, kiedy inwestor bdzie chcia wykona prace, wymagajce uzyskania pozwolenia na budow, a bdzie chcia omin t kwesti i jedynie zgosi rozpoczcie prac, wówczas urzd wyle swój sprzeciw do zgoszenia i nie bdzie nam wolno rozpocz planowanych prac budowlanych.

  • Chodzi tu gównie o przebudow dachu, na któr naley uzyska pozwolenie na budow, ale i take o przypadek, kiedy to budowa lub prace budowlane ujte w zgoszeniu naruszaj np. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego czy te inne przepisy – dodaje Bogdan Kalinowski.

Urzd nadzoru budowlanego dba o bezpieczestwo, w zwizku z tym zapewne zobowie nas do uzyskania waciwego pozwolenia na budow jeeli ta moe stwarza zagroenie, czy te pogorszy warunki sanitarno-zdrowotne bd stan rodowiska. Zrobi to take w przypadku, gdy prowadzona budowa moe by uciliwa dla terenów ssiednich czy ogranicza je w jaki sposób.

Kiedy konieczno?

W przypadku remontu prowadzonego w budynku wpisanym do rejestru zabytków jestemy zobligowani do uzyskania wczeniej pozwolenia na budow. I nie ma odstpstw od tej kwestii. Dodatkow kwesti jest tu take dziaanie w porozumieniu i za zezwoleniem wojewódzkiego konserwatora zabytków.

  • zdjecie
    Dach po remoncie [fot.: Braas]
    Kiedy wykonujemy jakiekolwiek roboty budowlane w budynku zabytkowym, wpisanym do rejestru, a take w jego otoczeniu musimy je przeprowadza dokadnie uwzgldniajc zalecenia konserwatora. Co wane wszelkie prace, mog wykonywa jedynie osoby o odpowiednich kwalifikacjach i z praktyk w konserwacji zabytków. Nie wszyscy take wiedz, e zatrudniajc kierownika budowy, na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków, musi on mie oprócz waciwych uprawnie budowlanych, take minimum dwuletni praktyk, przy pracy na tego typu obiektach – wylicza Bogdan Kalinowski.

Co jeszcze za pozwoleniem?

Prawo budowlane jest do restrykcyjne i jeeli chodzi wszelkiego typu przebudowy, rozbudowy, nie zezwala na nie koordynowane przez siebie dziaania, wszystko po to by dba o nasze bezpieczestwo. I tak planujc adaptacj poddasza albo jego przebudow i nadbudow jestemy zobligowani do uzyskania stosownego pozwolenia na budow. I to niezalenie od tego, czy jest to zwyky budynek, czy te wpisany do rejestru zabytków. Musimy tu take uzyska wczeniej decyzj o warunkach zabudowy, w przypadku gdy budynek jest umiejscowiony na terenie, który nie jest objty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

  • Pamitajmy, e kiedy adaptujemy poddasze, wniosek, który skadamy o pozwolenie na budow, musi równie zawiera informacj o zmianie sposobu uytkowania, a nie tylko sam adaptacj – podsumowuje Bogdan Kalinowski.


powrt

 

Dodaj komentarz:

Autor komentarza:
Tre komentarza:
Kod:
Wpisz kod:
Akceptuj regulamin

Wasze komentarze:

Aktualnie brak komentarzy

Szukaj:

 
 
 

Zobacz rwnie:
PROJEKT I WYKONANIE: www.themedia.pl  
GWNA / O NAS / FORUM / REKLAMA / POLITYKA PRYWATNOCI / KONTAKT
Copyright © 2010 by www.oDachach.pl Wszelkie prawa zastrzeone