Szukaj w serwisie

Kategorie:

Rodzaje | Wiba | Dach paski i zielony | Dach skony | Okna dachowe | Kolektory soneczne | Narzdzia | Kominy | Ocieplenie i izolacja | Wentylacja | Akcesoria dachowe i obrbki blacharskie

Tutaj jeste: ABC dachu / Kominy

Komin na poziomie

kategoria: Kominy
Komin na poziomie
Komin jeszcze bez czapy. [Fot. ATLAS]

Waciwie wykonany komin zapewnia mieszkacom bezpieczestwo i komfort. Powinien zatem by stabilny, odporny na wysok temperatur, kwasy i poar, a nade wszystko musi mie dobry cig.

Solidny fundament i trzon

Stawianie komina zaczynamy od fundamentu. Moemy wymurowa go z kamieni lub cegie penych, najczciej jednak wykonuje si go ze zbrojonego betonu. Fundament zwykle ma ksztat prostopadocianu o wysokoci nie mniejszej ni 30 cm. Dugo i szeroko naley tak dobra, aby fundament z kadej strony wystawa poza obrys komina przynajmniej 15 cm. Bardzo wane jest wykonanie odpowiedniej otuliny zbrojenia gównego - 5 cm, gdy warstwa podkadowa jest wykonana z betonu chudego klasy B 7,5 oraz 7 cm, gdy fundament nie ma izolacji.

zdjecie
Wok komina zakada si w specjalnych bruzdach (10-15 cm powyej pokrycia dachowego) wyprofilowane konierze blaszane. [Fot. Shutterstock]
Na fundamencie stawiamy trzon kominowy. Do jego murowania moemy uy zaprawy cementowej, np. Zaprawy Murarskiej Atlas, która jest gotow such mieszank. Jeeli zdecydujemy si na ceg klinkierow, musimy uy specjalistycznej zaprawy do tego typu cegy. Takim wanie produktem jest Zaprawa Murarska Atlas z Trasem. Tras - minera pochodzenia wulkanicznego - ogranicza moliwo wystpienia wykwitów na wymurowanej powierzchni. Zaprawa ta nadaje si zarówno do murowania cegie, jak i do ich spoinowania. Pierwszy etap - murowanie - polega na poczeniu cegie zapraw, z pozostawieniem miejsca na spoin. Spoinowanie wykonujemy t sam zapraw. Mona je rozpocz nie wczeniej ni po upywie siedmiu dni od zakoczenia pierwszego etapu.

Przewody i przegrody

Murujc komin z cegy, musimy pamita, e minimalne wymiary przewodów powinny wynosi 14 x 14 cm, czyli 1 x 1 cegy plus spoiny. W zalenoci od przeznaczenia i wysokoci przewodów, murowane s równie kominy o wikszym przekroju, np. 14 x 20 cm (1 x 3 cegy plus spoiny), 20 x 27 cm (3 x 1 cega plus spoiny), 20 x 20 cm. Zaleca si, aby przewody miay ksztat kwadratu lub prostokta o stosunku boków 2:3. Powierzchnie przewodów powinny by gadkie, bez wystpów i wklni (cznie ze spoinami), dlatego zaleca si murowa je przy pomocy drewnianych lub stalowych szablonów. W przewodach, prowadzonych z odchyleniem od pionu, cegy trzeba ukada prostopadle do odchylenia.

Przegrody pomidzy przewodami powinny mie grubo co najmniej 1 cegy, czyli 12 cm. Taka sama grubo cianki musi by zachowana do lica muru wewntrznego. Gdy przewody s prowadzone w zewntrznych cianach domu oraz tam, gdzie przechodz przez poddasze nieocieplone, zewntrzne ciany komina naley pogrubi do 1 cegy (25 cm) lub zastosowa dodatkowe ocieplenie, np. z weny mineralnej o gruboci 5 cm. Zaleca si równie grupowanie przewodów dymowych i spalinowych razem z wentylacyjnymi. Pozwoli to zmniejszy straty ciepa w kominie i zapewni lepszy cig.

Dobry cig

  • Gdy komin jest wolnostojcy, czyli stanowi konstrukcj samonon, powinien by oddylatowany od stropu. Kiedy jest fragmentem ciany nonej, mona na nim opiera belki stropowe, ale powinno to by poprzedzone obliczeniami statycznymi. Wychodzc z kominem ponad dach, musimy to zrobi na wysoko zapewniajc waciwy cig. Na dachu o kcie nachylenia do 12° wylot komina powinien znajdowa si co najmniej 60 cm ponad poziomem kalenicy budynku (rys. 1).
  • Jeeli dach ma wikszy kt nachylenia ni 12° i pokryty jest materiaami atwopalnymi (strzecha, gont drewniany), wyloty przewodów powinny znajdowa si take minimum 60 cm powyej poziomu kalenicy domu (rys. 2).
  • Natomiast jeli pokrycie dachu jest trudno palne lub niepalne (dachówka bitumiczna, blacha, dachówka ceramiczna), wyloty przewodów mog si znajdowa 30 cm ponad powierzchni dachu, pod warunkiem jednak, e odlego pozioma od obudowy komina do powierzchni dachu wynosi przynajmniej 1 m (rys. 3).

W czapie i konierzu

Na komin zakadamy czap, która chroni go przed opadami atmosferycznymi. Najpierw na wierzchu komina ukadamy izolacj z papy asfaltowej, a na niej czap. Musimy pamita o pozostawieniu z kadej strony kilkucentymetrowych kapinosów. Czap najczciej wykonuje si z betonu i zbroi stalowymi prtami o rednicy 6 mm. Nie mona zapomnie o pozostawieniu w czapie otworów wylotowych przewodów dymowych i spalinowych.

Aby poprawi cig komina, warto zamontowa nasad kominow. Do wyboru s blaszane lub betonowe. Na koniec montujemy obróbki blacharskie, które maj zapewni szczelne poczenie z poaci dachu. Instaluje si je w miejscu przejcia komina przez poa. Wokó komina zakada si w specjalnych bruzdach (10-15 cm powyej pokrycia dachowego) wyprofilowane konierze blaszane.

zdjecie
Anna Dydycz, GRUPA ATLAS
EKSPERT RADZI: Anna Dydycz, GRUPA ATLAS - Komin w wersji nowoczesnej

Do tradycyjnych kominów nie mona podcza bezporednio nowoczesnych urzdze grzewczych, takich jak koty gazowe czy olejowe. Potrzebne s specjalne wkady. Przekrój komina tradycyjnego jest za duy, co moe spowodowa zbytnie schadzanie spalin i brak tzw. cigu, czyli ssania. Spaliny z nowoczesnych kotów s znacznie chodniejsze ni z kotów na wgiel czy koks, a w niszej temperaturze wykrapla si woda, która w poczeniu ze spalinami tworzy agresywne kwasy niszczce komin. Producenci urzdze gazowych zalecaj w takich przypadkach stosowanie wkadów ze stali kwasoodpornej lub systemowych kominów z kamionki odpornej na niszczce dziaanie skroplin. Przewód stalowy szybko si nagrzewa, co sprawia, e w momencie rozruchu paleniska szybko powstaje cig. Równie szybko stygnie, przez co lepiej pracuje z nowoczesnymi urzdzeniami grzewczymi ni tradycyjny komin murowany.


powrt

 

Dodaj komentarz:

Autor komentarza:
Tre komentarza:
Kod:
Wpisz kod:
Akceptuj regulamin

Wasze komentarze:

Aktualnie brak komentarzy

Szukaj:

 
 
 
 
 

Zobacz rwnie:
PROJEKT I WYKONANIE: www.themedia.pl  
GWNA / O NAS / FORUM / REKLAMA / POLITYKA PRYWATNOCI / KONTAKT
Copyright © 2010 by www.oDachach.pl Wszelkie prawa zastrzeone