Szukaj w serwisie

Kategorie:

Temat na czasie | Wydarzenia | Nowoci rynkowe | Prawo | Finanse

Tutaj jeste: Aktualnoci / Temat na czasie

Dach na pokolenia

kategoria: Temat na czasie

Rodzaj materiau do pokrycia dachu domu jednorodzinnego to najczciej kompromis midzy przyjt w projekcie koncepcj konstrukcji dachu, a zasobnoci portfela inwestora. Taki rachunek powinien uwzgldnia równie koszty eksploatacji. Dom nie jest przecie zakupem na jeden sezon, ale inwestycj na cae ycie.

Ju biorc pod uwag dwa popularne pokrycia - dachówki ceramiczne i blach (lub blachodachówki), warto do rachunku doliczy koszty eksploatacji gotowego dachu. Mówic wprost - podstawowym kryterium wyboru nie powinny by jedynie rónice w cenie zakupu materiau.

Podstawowe rónice w eksploatacji

Jeli ceramiczny dach zosta uoony prawidowo, zgodnie ze sztuk dekarsk i zaleceniami producenta - przez dugi czas nie bdzie wymaga wikszych zabiegów konserwujcych i zabezpieczajcych. Trwao dachówki szacowana jest na 100 lat. Nawet gwarancje udzielane przez producentów wahaj si midzy 20 a 50 lat. Dobrze jest wspomnie, e gosy o kruchoci ceramicznego pokrycia nie naley traktowa powanie. Dzi renomowani producenci, oprócz laboratoryjnego badania skadu masy, z której wypalane s dachówki, stosuj równie komputerowy system kontroli jakoci gotowych wyrobów.

Pokrycie z blachy wymaga dodatkowego zabezpieczenia przed korozj. Std blachy na dach s dodatkowo pomalowane lub otrzymuj powok z tworzywa sztucznego (np. niektóre blachodachówki). Wytrzymao tego pokrycia obliczana jest na 25 - 70 lat, a udzielane gwarancje maj od 10 do 12 lat. Co wicej, zawsze po wystpieniu widocznych uszkodze lub co kilkanacie lat dach wymaga odwieenia przez pomalowanie farb podkadow i nawierzchniow. Zmiany objtoci blachy pod wpywem temperatury powoduj, e bardzo istotny jest fachowy i precyzyjny monta. Du uwag trzeba równie zwróci na sposób cicia blachy. Popenione przy ukadaniu bdy i np. zarysowania powierzchni mog spowodowa powstawanie ognisk rdzy, a co za tym idzie, znacznie zmniejszy trwao pokrycia.

zdjecie
Klamrowanie dachwek (fot. Rben)
Ksztat dachu, a rodzaj pokrycia

Dachówki ceramiczne przeznaczone s do dachów stromych. Producenci dla kadego typu dachówki okrelaj minimalne i zalecane kty nachylenia poaci. Optymalny kt nachylenia dachu w przypadku wikszoci dachówek ceramicznych to okoo 45o. S producenci, którzy posiadaj w swojej ofercie dachówki do ukadania na poaci o kcie nachylenia od 16o. Z kolei na dachy o maym kcie nachylenia (9-12o) zalecana jest blacha.

Due znaczenie ma take ksztat zaprojektowanej wiby dachowej. Na prostych duych powierzchniach blach ukada si szybko i precyzyjnie. Jeli jednak dach otrzyma bardziej skomplikowane ksztaty - bezkonkurencyjna bdzie dachówka. Jej specjalnie wyprofilowane zamki pozwalaj na regulacj rozstawu dachówek i umoliwiaj realizacj nawet najbardziej skomplikowanych form zaprojektowanych przez architekta.

Midzy dachem a silnym wiatrem

Coraz czstsze wypadki wystpowania bardzo silnych wiatrów i trb powietrznych skaniaj do poruszenia jeszcze jednego tematu zwizanego z wykonaniem dachu. Niestety, zdarzaj si praktyki samodzielnego „poprawiania" projektu i „odchudzania" przekrojów elementów wiby dachowej z sugesti wyboru lejszego pokrycia. Naraa to mieszkaców na powane niebezpieczestwo. Nie ma co oszczdza na wibie - a zwaszcza, jeli jest to niezgodne z projektem. Atak huraganowego wiatru na taki dom jest w stanie nie tylko zerwa blaszane pokrycie, ale jednoczenie naruszy stabilno konstrukcyjn caego budynku. Masywne pokrycie ceramiczne atwiej oprze si wiatrowi. A jeli podczas ukadania poaci zastosowano tzw. klamrowanie dachówek, caa konstrukcja dachu bdzie wyjtkowo stabilna i wytrzymaa, nawet podczas silnych wichur.

zdjecie
Dachwka Rben Monza Plus - redzka falista plus miedziana (fot. Rben)
Waciwoci uytkowe materiau

Ceramika jest wyjtkowo wytrzymaa i odporna na skrajne warunki atmosferyczne. Jedn z cech charakterystycznych markowych dachówek ceramicznych jest mrozoodporno. To ona wyznacza tak niezwyk dugowieczno tego materiau. Reakcja dachu na due nasonecznienie take ma znaczenie. Dach ceramiczny nagrzewa si powoli. Równie powoli oddaje ciepo. Chroni to poddasze przed gwatownymi wahaniami temperatury. Blacha natomiast nagrzewa si i stygnie byskawicznie. Dachówka ceramiczna pozwala równie na wyciszenie odgosów padajcego deszczu lub gradu, co w przypadku blachy moe wywoywa dyskomfort.

Dach na pokolenia

Realny koszt pokrycia dachowego to nie tylko pienidze wydane na materia i tzw. robocizn. To równie - a moe przede wszystkim - wysiek, czas i koszty zwizane z jego ewentualn konserwacj, napraw, odnawianiem. A przecie nie przy kadym pokryciu dachowym takie zabiegi s konieczne.

W niektórych rejonach kraju materia na dach wci wybierany jest si przyzwyczajenia. Czy na pewno warto powierza niepisanej tradycji przez mae „t" trwao budynku i bezpieczestwo jego mieszkaców?


powrt

 

Dodaj komentarz:

Dodaj swj komentarz
Autor komentarza:
Tre komentarza:
Kod:
Wpisz kod:
Akceptuj regulamin

Wasze komentarze:

Aktualnie brak komentarzy

Szukaj:
 
 
 

Zobacz rwnie:
PROJEKT I WYKONANIE: www.themedia.pl  
GWNA / O NAS / FORUM / REKLAMA / POLITYKA PRYWATNOCI / KONTAKT
Copyright © 2010 by www.oDachach.pl Wszelkie prawa zastrzeone